Feb. 21. 2019 | English | 繁中
 
 首页> 产品介绍> 周边元件  
笔记型计算机键盘
平版计算机键盘
桌上型计算机键盘
鼠标
桌上型键鼠套装
蓝芽耳机
联络窗口

笔记型电脑键盘

LB0BC

产品特性

Dell 高阶游戏键盘
2.5mm高行程,手感极佳
RGB背光键盘,可变换出20种颜色

产品规格

KT Height:6.8mm
 Travel: 2.5mm
 BL Module:0.9mm


LB0BC
LG0BW
R91BQ
UQ8BU
V20BN
CMDBC
SH0BF
SK8BQ
   
联络我们 / 厂商专区 / 同仁专区 / 网站地图
Copyright© 2015 Darfon Electronics Corp. All rights reserved.