Feb. 21. 2019 | English | 繁中
 
 首页> 产品介绍> 整合元件暨材料  
积层陶瓷电容
电感
变压器与直插式电感
销售窗口

积层陶瓷电感 (MLCI)

MLCI 曲线特性 (0402 / 0603)
L CHARACTERISTICS
0603 L vs Frequency
1005 L vs Frequency
1608 L vs Frequency
Q CHARACTERISTICS
0603 Q vs Frequency
1005 Q vs Frequency
1608 Q vs Frequency
0603 Z vs Frequency
1005 Z vs Frequency
1608 Z vs Frequency
   
联络我们 / 厂商专区 / 同仁专区 / 网站地图
Copyright© 2015 Darfon Electronics Corp. All rights reserved.