Feb. 18. 2019 | English | 簡中
 
 首頁> 投資人服務  
公司治理
董事會重要決議
財務資訊
股東與股東會資訊
  主要股東
  股東會資訊
有價證券資訊
投資服務窗口
利害關係人
常見問題
主要股東
主要股東名單:持股比例達5%以上或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例         
                                                                                                                                                                                               107年4月23日
 
聯絡我們 / 廠商專區 / 同仁專區 / 網站地圖
Copyright© 2015 Darfon Electronics Corp. All rights reserved.